Sanaysay tungkol sa pagunlad ng paaralan

Nais kong malaman ng lahat, kapag natagpuan ang iyong bangkay, na ipinaglaban mo ang aking bayan - Manuel Quezon, nang ibigay ang singsing kay General Douglas MacArthur bago pumunta sa America mula Corregidor MATAGAL inabangan, ngunit napakagimbal din nang walang babalang lumusob ang mga Hapon sa Pilipinas nuong Deciembre 8, Binomba at sinalanta ang mga eroplanong pandigma sa Clark air base sa Pampanga; lumusong ang mga sundalo, pinamunuan ni General Masaharu Homma, sa White Beach sa Lingayen, Pangasinan, at iba pang pook sa Luzon at sabay-sabay tumulak papuntang Manila.

Sanaysay tungkol sa pagunlad ng paaralan

Panimula Matagal ding panahong pinagtuunang-pansin sa pagtuturo ang kayarian o estruktura ng wika.

Dan | High School Life

Napapailalim ang mga layunin at mga gawain sa mga kabatiran at tuntuning pambalarila. Subalit sa kasalukuyan, ang binigyang-diin ay ang paglinang ng kahusayan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika, kasanayan sa pakikipagtalastasan o komunikatibo.

Sanaysay tungkol sa pagunlad ng paaralan

Ang kasanayang komunikatibo ang magkasamang kaalaman sa kayariang pangwika at kasanayan sa paggamit ng wika ayon sa hinihingi ng sitwasyon, pagkakataon, at kaangkupan nito sa pagtanggap ng lipunan. Sa mga nakalipas na dekada, ang labis na pagbibigay-diin sa gramatika at pagpapaliwanag ng mga tuntunin tungkol sa wika ay waring hindi gaanong naging mabisa.

Hindi pa rin magamit ng mga mag-aaral sa mabisang pakikipagtalastasan ang wikang kanilang pinag-aaralan. Ang reyalisasyong ito ay nagbigay-daan sa makabagong pananaw at pagdulog sa pagtuturo ng wika o pagsasalita. Nagbago ang pananaw hinggil sa kung ano ang dapat na ituro o dapat na maging nilalaman ng kurso at kung anong mga pamaraan at estratehiya ang angkop sa paglinang ng mga kasanayang pangwika.

Ayon kay Espiritu sa kanyang Majorship: Paraan ng Pagtuturomahalagang mabigyang-kahulugan ang mga terminolohiyang ito: Ito ang tawag sa panlahat na pagpaplano para sa isang sistematiko at epektibong pagtuturo ng isang aralin. May tiyak na hakbang na sinusunod ang bawat metodo o pamaraan.

Sa wika, estratehiya ang tawag sa kagamitan at gawaing ginagamit sa bawat hakbang ng pagtuturo. Halimbawa ay ang gamit ng awtentikong teksto, larawan, o larong pangwika. Ang tawag sa paraan ng organisasyon ng interaksyong pangklase.

Pabuod na Pamaraan Inductive Method May limang hakbang na sinusunod ang metodo o pamaraang ito: Paghahanda Preparation Sa bahaging ito, inihahanda ng guro ang kaisipan ng mga mag-aaral para sa araling tatalakayin. Sinasariwa rito ang dating aralin na may kaugnayan sa bagong pag-aaralan.

Ginigising din sa bahaging ito ang kawilihan ng mga mag-aaral hinggil sa bagong aralin. Ang Balik-aral at ang Pangganyak ay nasa ilalim ng hakbang na ito.

Paglalahad Presentation Sa bahaging ito, inilalahad ang bagong aralin anumang lunsaran. Paghahambing at Paghahalaw Comparison and Abstraction Sa bahaging ito, nagtatalakayan ang guro at mga mag-aaral nagtatanungan tungkol sa paksa. Paglalahat Generalization Matapos magtalakayan sa bahaging ito ay pinagbubuo ang mga mag-aaral ng tuntunin o paglalahat.

Tandaan na ang mga mag-aaral ang dapat bumuo ng tuntunin. Paglalapat Application Sa bahaging ito, susubukin ng guro kung nalalaman na ngang talaga ng mga mag-aaral ang paksang aralin sa pamaraang pasalita o pasulat man.

Sa kabuuan, ang Pabuod na Pamaraan ay nagsisimula sa mga halimbawa patungo sa paglalahad ng mga tuntunin.

Sanaysay tungkol sa pagunlad ng paaralan

Pasaklaw na Pamaraan Deductive Method Ang pasaklaw na pamaraan ay nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng halimbawa bilang paglalapat ng tuntunin.

Pagpapaliwanag ng Tuntunin Interpretation of the Rule Ipasusuri sa mga mag-aaral ang tuntunin at pabibigyang-paliwanag. Kung mahaba ang tuntunin, maaaring hati-hatiin sa maliliit na bahagi. Hayaang ang mga mag-aaral ang magsuri at tumalakay sa tuntunin.

Kung ano ang maging kakulangan sa pagpapaliwanag, ay saka lamang magdaragdag ang guro. Pagbibigay ng Halimbawa Giving of Examples Pagbibigay ng mga halimbawa ng mga mag-aaral. Sa pananaw na komunikatibo, maaaring gamitin ang Pabuod o Pasaklaw na Pamaraan depende sa edad at istilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ipinakikita ng mga mag-aaral na angkop ang Pabuod na Pamaraan sa mga batang mag-aaral ng wika samantalang ang Pasaklaw na Pamaraan naman ay para sa mga may edad na. Mas debelop na kasi ang kanilang kakayahang magsuri ng mga kayariang panggramatika at higit silang reflective kaysa mga batang mag-aaral.

Sa ganitong paraan, tinatayang uunlad ang partisipasyon ng mga mag-aaral at tataas ang antas ng kanilang kritikal na pag-iisip.

Gamit ng guro ang multimedia. Paglinang ng kasanayang pampag-iisip ng mga mag-aaral. Organisasyon ng pagtuturo na nakapokus sa mga mag-aaral. Sa pananaw na ito, facilitator ng pagkatuto ang guro. Sa pagsasanib ng wika at nilalaman, nadedebelop ang sensitivity ng guro sa nilalaman ng mga suliraning pangwika na matatagpuan sa mga aklat, mga materyales, at maging sa kanyang pananalita na maaaring makapagpahirap sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ayon pa rin kay Espiritu, may mga pangunahing katangian ang pinagsanib na pananaw.

Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, isa sa mga highlight sa ika-4 na SONA ng Pangulo

Ang mga ito ay: Nalilinang ang mga kasanayang kognitib at pangwika. Higit na natututuhan ang wika kung hindi tungkol dito ang pokus kundi ginagamit itong instrumento sa pagkatuto.Noong , ipinag-utos ang pagtuturo ng Wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa.

webpurok ng KWF. Tungkol sa KWF Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Filipinos in. History Makata-Manunulat. Sangwika_ alphabetnyc.com Makipag-ugnay. Tula Tungkol Sa Pag Kakaibigan Essay The term community has two distinct meanings: 1) A group of interacting people, living in some proximity (i.e., in space, time, or relationship).

Community usually refers to a social unit larger than a household that shares common values and has social cohesion. Table Of Contents. Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay Modyul 3: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon ( Siglo) Aralin 1: Panahon ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya ( Siglo) .

Gaya ng pagunita ng isang guro-kritiko ukol sa kultura sa kabataang manunulat na "sulat nang sulat nang walang alam" sa kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas (sa lahat ng wikang ginagamit sa bansa), "makabubuti sa kanila ang lumingon sa lumipas" at tuklasin ang naging papel ng "Agos sa Disyerto" sa pagunlad ng sining ng salaysay at impluwensiya ng mga manunulat nito sa /5(12).

Panitikang Filipino sa Iba’t ibang Panahon. ni G. Francis Rodolfo M. Marcial Jr.

Recent Post

Panahon ng Katutubo. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon nang sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino.

Ang aklat na ito ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang unang bahagi ay ang pagtalakay sa Metodo, Estratehiya, at Teknik sa Pagtuturo ng Filipino; ang ikalawang bahagi naman ay tungkol sa Iba’t.

Kasaysayan | alphabetnyc.com